Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szczegóły
Kod SP-NP-PSBW
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Politycznych
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 90
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1)
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki 17:00-19:00,
środy 16:00-18:00,
piątki 16:00-18:00,
soboty 9.00-13.00 (tylko w czasie zjazdów)
Adres WWW http://www.podyplomowe.inp.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji publicznej oraz służb publicznych.

Kandydaci

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Polityka UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, Podstawy kryminologii i kryminalistyki, Służby specjalne w państwie, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie kryzysowe, Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego, Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych, Biały wywiad, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych (PTSD), Zarządzanie bezpieczeństwem (gra decyzji), Bezpieczeństwo przemysłowe, Korupcja i inne dysfunkcje sfery publicznej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

Absolwenci

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w: administracji publicznej(rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach, w tym mediach elektronicznych, firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych, a także jako specjalistów od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Studiów Podyplomowych Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Czesne 

4 400 PLN