Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Szczegóły
Kod SP-BN-PSB
Jednostka organizacyjna Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Kierunek studiów Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 120
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 038,
tel. 0 22 55 20 283
e-mail: r.brzoska@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 11.00-13.00
Adres WWW http://www.wdib.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia podyplomowe prowadzone są w 2 specjalizacjach:

Biblioteki w systemie nauki (BN)  - studia trwają  2 semestry

Biblioteki w systemie oświaty i kultury (BSO) - studia trwają 3 semestry

Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, odpowiadania na potrzeby użytkowników i utrzymywania wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Studia oferują możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem bibliotekarskim.

Kandydaci

Osoba posiadająca ukończone studia I lub II stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację Biblioteki w systemie oświaty i kultury (BSO), którzy zamierzają pracować na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinni mieć ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia zapewniające przygotowanie do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Opis studiów

Program studiów

Studia obejmują następujące bloki tematyczne: Podstawy bibliotekarstwa, - Biblioteki w systemie oświaty i kultury, Kompetencje informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza, Konteksty współczesnej edukacji, Biblioteki w systemie nauki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska, dr hab. Małgorzata Kisilowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, do 6 zjazdów w semestrze

Zaliczenia

Przedmioty - zaliczenie oraz egzamin końcowy.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich typach bibliotek. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, podstaw prawnych oraz organizacji i zarządzania biblioteką. Powinien zdobyć umiejętności tworzenia, organizowania, przetwarzania i zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów, a także zdolność sprawnego posługiwania się współczesnym warsztatem pracy biblioteczno - informacyjnej, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. W przypadku osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza i bibliotekarza dziecięcego (specjalizacja BSO) absolwent powinien posiadać także umiejętność organizowania pracy w bibliotece szkolnej, publicznej dla dzieci i młodzieży, uwzględniającego aktualne tendencje w tym zakresie oraz animowania działań zmierzających do upowszechniania świadomości i kultury informacyjnej i czytelniczej użytkowników.

 Rekrutacja

 Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów obejmuje:
Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia;
Kserokopię dowodu osobistego;
Deklaracja wyboru ścieżki wraz z adresem do korespondencji (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie – 1 egzemplarz (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
UWAGA! W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwiązać umowę na piśmie.

 Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Czesne

2 300 PLN (studia 2 semestralne)

2 800 PLN (studia 3 semestralne)