Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2017/2018 - dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szanowni Kandydaci

zakończyła się rejestracja na studia od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji na stronie irk.uw.edu.pl.

____________________________________________________________
 
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele polscy
 • obywatele polscy posiadający również obywatelstwo innego kraju (zgodnie z polskim prawem nie są cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich)
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu);
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski *
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (podstawa prawna podana jest w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu *

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia również:

 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg); mogą również podejmować i odbywać studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C) *
 • posiadacze ważnej Karty Polaka; mogą również podejmować studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C)

---------

* Przez obywatela państwa Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należy rozumieć osobę posiadającą obywatelstwo państwa należącego do ww. organizacji, z wyjątkiem Polski

---------

UWAGA:

cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności

----------------------------------------

W razie wątpliwości skontaktuj się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041 (-042, -043, -048, -075),
22 55-24-563 
 e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)

http://rekrutacja.uw.edu.pl/